Klachtenprocedure

Wij proberen u te allen tijde goed te helpen, maar wanneer u meent dat CMIS Nederland ten onrechte benadeelt, kunt u een klachtenprocedure opstarten. Deze kan uiteindelijk terechtkomen bij het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) dat sinds 1 januari 2007 is erkend door het Ministerie van Financiën. CMIS Nederland B.V. is op grond van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) verplicht aangesloten bij  het KiFiD. U kunt CMIS Nederland B.V. in dit register vinden onder registratienummer 300.009973.

Voordat u een geschil kunt voorleggen bij het Kifid, dient u de volledige interne klachtenprocedure bij de geldverstrekker (CMIS Nederland B.V.) te doorlopen. Uw eerste stap is dan ook om een officiële klacht neer te leggen bij CMIS Nederland zelf. Voor het indienen van een klacht kunt u gebruikmaken van het Klachtenformulier.
Voordat u de klacht indient, behoort u de uitgebreide toelichting op de klachtenprocedure door te nemen.
Uw klacht wordt behandeld door de afdeling Customer Management van CMIS Nederland B.V.

Uw klachtbrief en alle overige correspondentie hieromtrent kunt u sturen naar

CMIS Nederland B.V.
Afdeling Customer Management
Postbus 218
3000 AE ROTTERDAM

Wanneer u meent dat wij uw klacht niet afdoende hebben behandeld, kan de Ombudsman trachten te bemiddelen in deze zaak. Indien hij hier niet in slaagt, wordt het geschil voorgelegd aan de Geschillencommissie. CMIS Nederland ziet dit als een niet-bindend advies en kan dit naast zich neerleggen. De kosten voor het aanhangig maken van een geschil bij het Kifid zijn gering en het tijdsbestek relatief kort. U hebt vervolgens alsnog het recht om binnen één jaar na het ontstaan van een klacht, het geschil voor te leggen aan de gewone rechter.