Boetebepalingen als gevolg van vervroegd aflossen

Indien er sprake is van een (gedeeltelijke) vervroegde aflossing als gevolg van een situatie anders dan genoemd onder “Boetevrij aflossen” in de leningvoorwaarden, zijn de boetebepalingen van toepassing. De vergoeding voor extra of algehele aflossing wordt berekend over het bedrag aan extra aflossing boven het vrijgestelde bedrag van 10% van de hoofdsom.
Vervroegde aflossing is mogelijk per gehele lening of per leningdeel.

Algemeen
Bij een extra aflossing of algehele aflossing van een leningdeel waarvoor een vast rentepercentage van toepassing is, zal een vergoeding verschuldigd zijn over het afgeloste bedrag. Bij de berekening van de boete wordt rekening gehouden met de hiervoor vermelde toegestane boetevrije aflossing, tot een maximum bedrag van 10% van de het oorspronkelijke leningdeel.

Deze boete is gelijk aan de som van de positieve renteverschillen tussen de toekomstige maandelijkse rentebetalingen tegen het tarief op de huidige lening enerzijds, en de rente op een vergelijkbare lening met een rentevastheidsperiode gelijk aan de resterende rentevastheidsperiode(n) van de af te lossen lening(delen), contant gemaakt tegen het laatst genoemde tarief anderzijds.

Indien er sprake is van een resterende tijd van de rentevastheidsperiode welke niet overeenkomt met een alsdan gevoerde rentevastheidsperiode, wordt gekeken naar de naastgelegen kortere rentevastheidsperiode. Indien deze naastgelegen kortere rentevastheidsperiode niet wordt aangeboden, wordt bij de berekening uitgegaan van de naastgelegen langere rentevastheidsperiode.

Voorbeeld 1: U heeft een 10 jaar vaste rente (120 maanden). De resterende rentevastheidsperiode is op het moment van aflossen 5 jaar en drie maanden (63 maanden). Er wordt dan naar de actuele rentestand gekeken, specifiek naar de twee naastgelegen (langer en korter) rentevaste perioden. In dit voorbeeld zal worden gekeken naar de rentestand behorende bij een rentevaste periode van 60 maanden (5 jaar) en 72 maanden (6 jaar). Het hoogste rentepercentage zal worden gebruikt als uitgangspunt in de berekening van de vergoeding vervroegde aflossing.

Voorbeeld 2: U heeft een 30 jaar vaste rente (360 maanden). De resterende rentevastheidsperiode is op het moment van aflossen exact 10 jaar (120 maanden). Er wordt dan gerekend met het percentage van de rentevastheidsperiode van 120 maanden (10 jaar).

Voorbeeld 3: U heeft een 1 jaar vaste rente (12 maanden). De resterende rentevastheidsperiode is op het moment van aflossen 7 maanden. Er wordt dan gerekend met het percentage van de rentevastheidsperiode die daar het dichtst bij in de buurt ligt, namelijk de rentevaste periode van 1 jaar (12 maanden).

Voorbeeld 4: U heeft een maandvariabele rente. Er is geen vergoeding in verband met vervroegde aflossing verschuldigd.

Bij de bepaling van de vergoeding wordt het vergelijkingspercentage volgens bovenstaande methodiek, op de volgende momenten vastgesteld:

- in geval van een extra aflossing: op het moment van ontvangst van de extra aflossing (de valutadag);
- in geval van algehele aflossing: 14 dagen vóór het moment waarop u tot het verrichten van de betaling overgaat.

Indien u (of de notaris) echter in dat laatstgenoemde geval niet tenminste 14 dagen vóór het betalingsmoment Stater schriftelijk om een aflosnota verzoekt verzoekt, wordt het dagrentepercentage gehanteerd dat geldt op het moment van ontvangst van het schriftelijk verzoek door Stater.

De actuele dagrentepercentages kunt u hier terugvinden:

Dagrentepercentages voor boeterenteberekeningen, leningen met NHG

Dagrentepercentages voor boeterenteberekeningen, leningen zonder NHG


Boetevrij aflossen

In geval van de onderstaande situaties geen boete verschuldigd als gevolg van de vervroegde aflossing van een lening(deel):

Maandvariabele rente
Bij leningdelen met maandvariabele rente kunt u boetevrij aflossen.

Bij overlijden
Indien binnen twaalf maanden na overlijden van een schuldenaar een aflossing plaatsvindt die gedaan wordt in verband met dat overlijden, is geen boete verschuldigd.

Tenietgaan onderpand
Indien een volledige aflossing plaatsvindt binnen twaalf maanden na het volledig tenietgaan van het onderpand, bent u geen boete verschuldigd.

Op renteherzieningsdatum
Indien een aflossing plaatsvindt op de renteherzieningsdatum, bent u geen boete verschuldigd.

Jaarlijkse vrijstelling
U kunt altijd jaarlijks extra aflossen tot een bedrag gelijk aan 10% van het oorspronkelijke leningsbedrag zonder dat u hierover een vergoeding hoeft te betalen. Onder het oorspronkelijke leningsbedrag verstaan we het in de offerte genoemde bedrag van het desbetreffende leningdeel.

Bij vrijwillige onderhandse verkoop van het onderpand
Indien de volledige aflossing van de hypotheek direct verband houdt met de verkoop van het onderpand, bent u geen boete verschuldigd. Deze verkoop moet wel gepaard gaan met zowel juridische (bij notariële akte) als feitelijke levering van het gehele onderpand. U dient daadwerkelijk te verhuizen zodat de levering vrij van huur en gebruik geschiedt. Het pand dient verkocht te worden aan een derde en die derde mag geen rechtspersoon dan wel samenwerkingsvorm zijn waarbij u bent betrokken.