CMIS Nederland B.V. is op grond van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) verplicht aangesloten bij het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) dat sinds 1 januari 2007 is erkend door het Ministerie van Financiën.
U kunt CMIS Nederland B.V. in dit register vinden onder registratienummer 300.009973.

Alvorens u een geschil kunt voorleggen bij het Kifid, dient de volledige interne klachtenprocedure bij de geldverstrekker (CMIS Nederland B.V.) te zijn doorlopen.

Na aanmelding van uw klacht zal de Ombudsman trachten te bemiddelen. Indien hij hier niet in slaagt wordt het geschil voorgelegd aan de Geschillencommissie in de vorm van een bindend advies. CMIS Nederland B.V. heeft zich reeds vooraf gecommitteerd aan dit advies. De kosten voor het aanhangig maken van een geschil bij het Kifid zijn gering en het tijdsbestek relatief kort. U heeft het recht om binnen één jaar na het ontstaan van een klacht, het geschil voor  te leggen bij de gewone rechter.
 

Voor het indienen van een klacht kunt u gebruik maken van het Klachtformulier.
Leest u voordat u de klacht indient de uitgebreide toelichting op de klachtenprocedure.
Uw klacht wordt behandeld door de afdeling Customer Management van CMIS Nederland B.V.

Uw klachtbrief en alle overige correspondentie hieromtrent kunt u sturen naar

CMIS Nederland B.V.
Afdeling Customer Management
Postbus 218
3000 AE ROTTERDAM