U mag altijd 10% vande oorspronkelijk hoofdsom van een leningdeel per kalenderjaarboetevrij aflossen. Wanneer u ervoor kiest om meer af te lossen is het mogelijkdat u boeterente verschuldigd bent. Dit is mede afhankelijk van de actuelerentestand. 
Indien u meerdere keren per jaar een extra aflossing verrichtop een leningdeel, is de eerste 10% (van de oorspronkelijke hoofdsom van hetleningdeel) boeterentevrij.
Voorbeeld: U mag maximaal EUR 20.000,-- per jaar aflossen. Injanuari lost u EUR 15.000,-- af en in augustus lost u nog eens een bedrag vanEUR 15.000,-- af. De aflossing in januari is vrijgesteld van boeterente. Van deaflossing in augustus is EUR 5.000,-- vrijgesteld van boeterente (jaarlijks EUR20.000,--, waarvan in januari reeds EUR 15.000,-- gebruikt. Er is nog EUR5.000,-- ruimte om boeterentevrij af te lossen in dit jaar). Van de aflossingin augustus wordt over EUR 10.000,-- de boeterenteberekening uitgevoerd (EUR15.000,-- min EUR 5.000,-- resterende vrijstelling; Over EUR 10.000,-- wordtboeterente berekend).

Een extra aflossing kunt u overmaken op rekeningnummer NL07ABNA0580772705
 ten name van "Stichting CMIS Nederland Ontvangsten"onder vermelding van: "extraaflossing, leningnummer + leningdeelnummer" . 

Volledige aflossing van één ofmeerdere leningdelen
Wanneer u een lening(deel) volledig wenst af te lossen dient u dit uiterlijk 14 werkdagenvoor de datum van aflossing schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Naaraanleiding van uw verzoek zullen wij een aflosnota opstellen. Nadat u dezeaflosnota per post heeft ontvangen, kunt u overgaan tot het overmaken van hetbedrag.

Gedeeltelijke aflossing van eenleningdeel
Een gedeeltelijke aflossing hoeft niet op voorhand teworden aangekondigd.

Normaal gesproken ontvangt u aan het begin van de volgendemaand (nadat uw extra aflossing is verwerkt) de schriftelijke bevestiging vande extra aflossing. 
Voorbeeld 1: U maakt op 24 november een extra aflossing over. Deze wordtverwerkt per 3 december. U ontvangt begin januari de schriftelijke bevestigingvan de extra aflossing.
Voorbeeld 2: U maakt op 4 november een extra aflossing over. Dezewordt verwerkt per 27 november. U ontvangt begin december de schriftelijkebevestiging van de extra aflossing.


Aanvulling
Extra aflossingen welke wij uiterlijk op 22 december 2017 ontvangen, worden nog in 2017 verwerkt. Aflossingen welke wij na 22 december 2017 hebben ontvangen, maar uiterlijk 29 december 2017, worden zoveel mogelijk in 2017 verwerkt en worden nog wel meegenomen op de jaaropgave over 2017. Aflossingen welke wij na 22 december ontvangen en in 2017 welke wij niet meer kunnen verwerken worden in 2018 verwerkt met boekjaar 2017 maar worden niet opgenomen in de jaaropgave over 2017. Belangrijk is dat de omschrijving voldoende gegevens bevat om het bedrag te verwerken.

De datum dat de extra aflossing is bijgeschreven op de rekening van CMIS, is de valutadatum. De valutadatum is bepalend voor welk jaar de extra aflossing van toepassing is. Voorbeeld: Wij ontvangen een extra aflossing op 31 december 2017. De valutadatum is 31 december 2017. De extra aflossing heeft betrekking op 2017. Wilt u in 2018 extra aflossen, dan dient de extra aflossing op of na 1 januari 2018 door CMIS Nederland B.V. te worden ontvangen.
Het is niet mogelijk om een (extra) aflossing te doen in 2017, welke voor 2018 bestemd is.

Neemt u, voordat u een beslissing neemt, contact op met uw financieel adviseur over de (mogelijk) gevolgen.